لوح ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه و تقدیر نامه ها :

دریافت لوح تقدیر واحد نمونه تولیدی در سال 1360  سال از طرف وزارت صنایع و معادن

دریافت لوح تقدیر در سال 1369 از طرف آقای محمد نعمت زاده وزیر صنایع و رئیس شورایعالی استاندارد به جهت انطباق تولیدات خود با استاندارد و تولید با کیفیت محصولات

دریافت لوح تقدیر از سازمان ملی استاندارد در سال 1371 و تشکر از مدیران و همکاران سپاهان گاز توسط استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سه سال متوالی

دریافت لوح تقدیر و تندیس در سال 1372 از وزارت صنایع بابت تولید اجاق گاز بدون فر با بالاترین میزان کیفیت و استاندارد سال

دریافت لوح تقدیر و تندیس از وزارت صنایع در سال 1373 بابت تولید بخاری گازی جدید با راندمان بالاتر از بخاری های موجود در کشور

دریافت لوح تقدیر از سازمان ملی استاندارد در سال 1373 بابت تولید بخاری گازی  جدید با راندمان بالا

دریافت لوح تقدیر از نمایشگاه قطر در سال 1994

انتخاب واحد نمونه صنعتی در سال 1397 از وزارت صنعت معدن و تجارت (اخبار تکمیلی)

انتخاب واحد نمونه صنعتی در سال 1398 از وزارت صنعت معدن و تجارت (اخبارتکمیلی)